PREVÁDZKOVÝ PORIADOK PRE NÁVŠTEVNÍKOV AREÁLU CARPLANDIA 
platný od 01.05.2020
KAŽDÝ NÁVŠTEVNÍK JE POVINNÝ SA S PORIADKOM OBOZNÁMIŤ A DODRŽIAVAŤ HO 

 • Každý návštevník je povinný sa pri vstupe do areálu zaregistrovať spolu s dokladom totožnosti,
  príp. s vernostnou kartou Carplandia a ohlásiť svoj vstup do areálu.
 • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zakázať vstup do svojho areálu akýmkoľvek osobám a to aj bez udania konkrétneho dôvodu.
 • Miesta na denný rybolov nie je možné zarezervovať. V prípade, ak si želáte zarezervovať konkrétne miesto na 24hod (alebo viac denný) rybolov nástup je o 07:00 ráno alebo tesne pred zatvorením areálu.
 • Každý chytajúci je povinný mať zakúpenú samostatnú povolenku. Povolenka oprávňuje na vstup do areálu 1 chytajúceho a 1 doprovodnú = nechytajúcu osobu (príp.+dieťa). Viac návštevníkov z dôvodu zvýšenia bezpečnosti, komfortu a kľudu rybárov do areálu nevpúšťame. Doprovodná osoba môže prísť na začiatku s rybárom alebo môže prísť za ním dodatočne po predošlej dohode s personálom.
 • Vstup do areálu a lov rýb pre deti do 15 rokov je povolený iba v sprievode zákonného zástupcu, resp. ním poverenej dospelej osoby počas celého pobytu, ktorá je schopná dieťaťu pri love rýb odborne asistovať.
 • Vjazd vozidlom do areálu je povolený len so zakúpenou povolenkou, návštevy vjazd vozidlom do areálu povolený nemajú, vozidlo nechávajú odparkované na parkovisku pri vstupe do areálu.
 • Vjazd vozidlom na trávu medzi cestou a jazerom je prísne zakázaný! 
  Chytajúci je povinný nechať vozidlo odparkované na ľavej strane betónovej cesty popri lovnom mieste. Počas pobytu na jazere je používanie vozidla zakázané, ak chce loviaci toto vozidlo používať počas doby pobytu, musí ho nechať odparkované na parkovisku, ktoré sa nachádza na začiatku areálu.
 • Vstup do areálu so psom alebo iným zvieraťom je zakázaný.
 • So základnou povolenkou je možný lov na 2 udice na osobu (na každej jeden nadväzec a jednoháčik). Každý rybár je povinný chytať na vyznačenom - očíslovanom mieste, hádzať a loviť priamo pred sebou, resp. tak, aby neobmedzoval ďalších rybárov.
 • Každý rybár je povinný správať sa k rybe maximálne šetrne, PRI KAŽDOM ZDOLÁVANÍ MUSÍ POUŽÍVAŤ PODBERÁK, PODLOŽKU POD RYBU (!!!vopred namočenú do vody!!!), VYŤAHOVAČ HÁČIKOV, DEZINFEKČNÝ PROSTRIEDOK určený na dezinfekciu rany po háčiku. Ulovené ryby je zakázané sieťkovať, je potrebné ich bezodkladne vrátiť do vody. Ryby, ktoré už raz boli dané do sieťky je potrebné odkúpiť, v žiadnom prípade sa nesmú vrátiť späť do vody. Odkúpiť je možné len kaprov do 3kg (kapre nad 3kg a iné druhy rýb sú nepredajné). !!! PRÍSNY ZÁKAZ POKLADAŤ RYBY VOĽNE NA TRÁVU, ŠTRK a pod., A ŤAHAŤ RYBU PO ZEMI !!!
 • Lov je povolený len na zdravotne nezávadné návnady a nástrahy. Prevádzkovateľ má právo kontroly návnad. Množstvo nie je obmedzené.
 • Fotenie s rybami je možné len pri rýchlom a šetrnom zaobchádzaní, a to len na rukách rybára /nad kolískou alebo podložkou/ alebo na vopred namočených podložkách. Prosíme Vás, aby ste fotenie a následné vrátenie rýb do vody uskutočnili v čo najkratšom čase s maximálnou šetrnosťou k rybám. Je prísne zakázané pri fotení zdvíhať rybu mimo kolísku/podložku alebo vysoko nad kolísku/podložku, aby pri vyšmyknutí z rúk pádom neutrpela ujmu, taktiež je zakázané fotiť sa s rybou v stoji. V prípade, ak rybár poškodí, príp. usmrtí rybu (vzťahuje sa aj na spadnutie ryby) je povinný si ju odkúpiť v cene podľa platného obstarávacieho cenníka.
 • Z dôvodu zlej manipulácie s rybami je prísne zakázané nadmerné užívanie alkoholických nápojov a omamných látok počas lovu, pri takomto podozrení je prevádzkovateľ oprávnený lov okamžite ukončiť (bez nároku na vrátenie ceny povolenky) a osobu vykázať z areálu.
 • Ak rybár uloví vážne poranenú rybu je povinný ju ihneď nahlásiť a ukázať prevádzkovateľovi.
 • Pred odchodom z areálu je každý návštevník povinný odstrániť po sebe všetky odpadky, vrátane ohorkov z cigariet.
 • Každý návštevník vstupuje do areálu a jedná v ňom na vlastnú zodpovednosť. Prevádzkovateľ nezodpovedá za žiadne škody na zdraví, či majetku, ktoré vzniknú návštevníkovi počas jeho pobytu v areáli.
 • Pri každom odchode z areálu je zákazník povinný bez vyzvania pristaviť pootvárané auto ku kontrole. V prípade, ak zákazník odkupuje ulovenú rybu, je povinný ju bezprostredne po zastavení auta ku kontrole nahlásiť. Ak bude mať rybár u seba rybu, ktorá nebola vopred nahlásená a zaplatená, je povinný uhradiť 20-násobok kúpnej ceny ryby. Takémuto zákazníkovi nebude umožnený ďalší vstup na jazero.
 • V areáli platí zákaz kúpania, člnkovania, kladenia ohnísk a akéhokoľvek rušivého správania.


Pravidlá lovu na JAZERE 2:

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že jeseter je bojovná ryba, pri jej love treba:
používať veľký podberák (s min. dĺžkou ramena 80cm)
- používať vopred namočenú kolísku alebo vaničku (nie podložku), pri manipulácií rybu oblievať čerstvo nabratou vodou z jazera
- rybu chytať vždy čistými a mokrými rukami
- držať iba za chvost a pod hlavou
- viď foto v sekcii Jazero 2
- prísny zákaz dotýkať sa žiabrí
-pri púšťaní do vody je nutné a povinné každého jesetera ROZPLÁVAŤ - ak neviete ako, personál Vám rad vysvetlí - inštruktážne video nájdete v sekcii JAZERO 2
V prípade, ak rybár jesetera nerozpláve bude mu zakázaný ďalší lov.

Pravidlá 24 hodinového / nočného rybolovu
na JAZERE 1:

Na 1 povolenku je umožnený vstup pre 1 chytajúceho a maximálne 1 doprovodnú osobu.
Povinná výbava: bude personálom skontrolovaná pred vpustením do areálu
- veľký podberák (s min. dĺžkou ramena 80cm)
- kolíska alebo vanička (nie podložku)
- antiseptický sprej
- osvetlenie lovného miesta (lampa, čelovka atď.)

Bivakovanie je povolené. Počas noci je možné areál opustiť iba vo výnimočných situáciách, v čase od 22:00 do 07:00 je potrebné dodržiavať nočný kľud. Návštevy počas nočného rybolovu sú zakázané. V prípade, ak si želáte zarezervovať konkrétne miesto na 24hod (alebo viac denný) rybolov nástup je o 07:00 ráno alebo tesne pred zatvorením areálu (podľa sezóny).