PREVÁDZKOVÝ PORIADOK

platný od 01.05.2020
KAŽDÝ NÁVŠTEVNÍK JE POVINNÝ SA S PORIADKOM OBOZNÁMIŤ A DODRŽIAVAŤ HO

PODMIENKY RYBOLOVU:
- So základnou povolenkou je možný lov na 2 udice (na každej jeden nadväzec a jednoháčik).
- Rybár je povinný loviť na vyznačenom zjazde k vode, hádzať a loviť priamo pred sebou, resp. tak, aby neobmedzoval ďalších rybárov.

- Povinná výbava: podložka/vanička, podberák, antiseptický sprej

- Každý rybár je povinný sa správať k rybe šetrne, pri každom zdolávaní musí použiť podberák, vopred namočenú podložku pod rybu, vyťahovač háčikov a dezinfekčný prostriedok určený na dezinfekciu rany po háčiku. Ulovené ryby je zakázané sieťkovať, je potrebné ich bezodkladne vrátiť späť do vody. Ryby, ktoré už raz boli dané do sieťky je zákazník povinný odkúpiť, v žiadnom prípade sa nesmú vrátiť späť do vody! Odkúpiť je možné len kapre do 3kg (kapre nad 3kg a iné druhy rýb sú nepredajné).
- PRÍSNY ZÁKAZ POKLADAŤ RYBY VOĽNE = MIMO VOPRED NAMOČENEJ PODLOŽKY A ŤAHAŤ JU PO ZEMI.
- Lov je povolený len na zdravotne nezávadné návnady a nástrahy. Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek skontrolovať rybára pri love a skontrolovať používané návnady/nástrahy.
- Fotenie s rybami je možné len pri rýchlom a maximálne šetrnom zaobchádzaní, a to len na rukách rybára nad podložkou. Prosíme Vás, aby ste fotenie a následné vrátenie rýb do vody uskutočnili v čo najkratšom čase s maximálnou šetrnosťou. Je prísne zakázané pri fotení zdvíhať rybu mimo podložku , aby pri prípadnom vyšmyknutí z rúk neutrpela ujmu, taktiež je zakázané fotiť sa s rybou v stoji. V prípade, ak rybár poškodí, príp. usmrtí rybu (vzťahuje sa aj na spadnutie ryby) je povinný si ju odkúpiť.
- Z dôvodu zlej manipulácie s rybami je prísne zakázané nadmerné užívanie alkoholu a omamných látok. Pri takomto podozrení je prevádzkovateľ oprávnený lov okamžite ukončiť a osobu vykázať z areálu.
- Ak rybár uloví vážne poranenú rybu je povinný ju ihneď nahlásiť a ukázať prevádzkovateľovi.
- Rybolov pre deti do 15 rokov je povolený iba v sprievode dospelej loviacej osoby, kt. s ním bude počas celého pobytu v areáli.

NÁVŠTEVY V AREÁLI:
- Každý chytajúci je povinný mať zakúpenú samostatnú povolenku. Povolenka oprávňuje na vstup do areálu 1 chytajúceho a max. 1 doprovodnú / nechytajúcu osobu. Viac návštevníkov z dôvodu zachovania bezpečnosti, kľudu a komfortu rybárov do areálu nevpúšťame. Doprovodná osoba môže prísť s rybárom hneď na začiatku alebo po predošlej dohode s personálom môže za ním dodatočne prísť. Rybár je povinný návštevu nahlásiť pri zakúpení povolenky a po príchode návštevy je povinný si prísť pre ňu k bráne.

OSTATNÉ PODMIENKY:
- Na rybolov sú púšťané iba rybársky spôsobilé osoby.
- Vjazd vozidlom do areálu je povolený len osobe so zakúpenou povolenkou, návštevy vjazd vozidlom do areálu povolený nemajú, vozidlo nechávajú odparkované na parkovisku na začiatku areálu.
- Vjazd vozidlom na trávu medzi cestou a jazerom je prísne zakázaný. Chytajúci je povinný nechať vozidlo odparkované na ľavej strane betónovej cesty popri lovnom mieste. Počas pobytu na jazere je používanie vozidla zakázané, ak chce loviaci vozidlo používať počas doby pobytu, musí ho nechať odparkované na parkovisku, ktoré sa nachádza na začiatku areálu.
-Každý návštevník je povinný sa pri vstupe do areálu zaregistrovať spolu s dokladom totožnosti, príp. s vernostnou kartou Carplandia a ohlásiť svoj vstup do areálu.
- Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zakázať vstup do svojho areálu akýmkoľvek osobám a to aj bez udania dôvodu.
- Vstup so zvieraťom je zakázaný.
- PRED ODCHODOM Z AREÁLU JE KAŽDÝ RYBÁR POVINNÝ PO SEBE POZBIERAŤ VŠETKY ODPADKY, VRÁTANE OHORKOV

Z CIGARIET !!!

- Každý návštevník vstupuje do areálu a jedná v ňom na vlastnú zodpovednosť. Prevádzkovateľ nezodpovedá za žiadne škody, ktoré vzniknú návštevníkovi počas jeho pobytu v areáli.
- Pri každom odchode z areálu je zákazník povinný bez vyzvania pristaviť auto ku kontrole. V prípade, ak zákazník odkupuje ulovenú rybu, je povinný ju bezprostredne po zastavení auta ku kontrole nahlásiť.
Ak bude mať u seba rybu, kt. nebola nahlásená a zaplatená, bude to považované za krádež a bude privolaná polícia SR.

- V areáli platí zákaz kúpania, člnkovania, kladenia ohnísk a akéhokoľvek rušivého správania.


NOČNÝ RYBOLOV:

- povinná výbava: osvetlenie lovného miesta, podložka/vanička, podberák, antiseptický sprej
- v čase od 19:00 do 07:00 je v areáli nočný kľud, počas ktorého nie je možné areál opustiť (neplatí pre "emergency" prípady), počas tohto času nie sú povolené návštevy

UBYTOVANIE V CHATKÁCH:
- V chatkách platí zákaz usporiadania party / osláv a nadmernej konzumácie alkoholu, príp. omamných látok. Minimálny vek ubytovaných je 18 rokov (neplatí pre rodiny s deťmi). Všetky chatky sú nefajčiarske, pobyt so zvieraťom nie je povolený. Návštevy v chatkách / v areáli sú obmedzené - na 1 rybára je povolená max. 1 doprovodná / nechytajúca osoba. V chatkách je prísne zakázaný pobyt pre viac ľudí ako je uvedené (tj. chata 1 - maximálne 3 osoby, chata 2 a ekochata maximálne 4 osoby).
- Z dôvodu bezpečnosti sú vo všetkých chatkách zakázané používať vlastné tepelné spotrebiče - gril, varič, radiátor a pod.
- Chatky sú nefajčiarske - porušenie je spoplatnené pokutou 50,- Eur.
- Check