PREVÁDZKOVÝ PORIADOK PRE NÁVŠTEVNÍKOV AREÁLU

KAŽDÝ NÁVŠTEVNÍK JE POVINNÝ SA S NÍM OBOZNÁMIŤ A DODRŽIAVAŤ HO 
PARKOVANIE po ľavej strane betónovej cesty okolo celého jazera
ZÁKAZ VJAZDU AUTOM NA TRÁVNIK MEDZI CESTOU A JAZEROM !!! POVINNOSŤ FAJČIAROV POZBIERAŤ PO SEBE VŠETKY OHORKY !!!

PODMIENKY RYBOLOVU:

-Rybár je povinný loviť na vyznačenom zjazde k vode a loviť priamo pred sebou, resp. tak, aby neobmedzoval ďalších rybárov.
-Na obidvoch jazerách z dôvodu ochrany rýb platí zákaz používania šokových šnúr a šnúr v navijáku. Povolené je používanie nadväzcovej šnúry. Pri love na prívlač je spletaná šnúra tolerovaná. 
-Povinná výbava: podložka/vanička (možnosť zapožičať), podberák, antiseptický sprej. 
-Na obidvoch jazerách je zakázané používanie akéhokoľvek člnu, okrem zavážaciej loďky. 
-Každý rybár je povinný sa správať k rybe šetrne, pri každom zdolávaní musí použiť podberák, vopred namočenú podložku pod rybu, vyťahovač háčikov a dezinfekčný prostriedok určený na dezinfekciu rany po háčiku.
-Ulovené ryby 
je zakázané sieťkovať, je potrebné ich bezodkladne vrátiť späť do vody. Ryby, ktoré už raz boli dané do sieťky je zákazník povinný odkúpiť, v žiadnom prípade sa nesmú vrátiť späť do vody! Odkúpiť je možné len kapre do 3kg (kapre nad 3kg a iné druhy rýb sú nepredajné).
-PRÍSNY ZÁKAZ POKLADAŤ RYBY VOĽNE = MIMO VOPRED NAMOČENEJ PODLOŽKY A ŤAHAŤ JU PO ZEMI.
-Lov je povolený len na zdravotne nezávadné návnady a nástrahy. Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek skontrolovať rybára pri love a skontrolovať používané návnady/nástrahy.
-Fotenie s rybami je možné len pri rýchlom a maximálne šetrnom zaobchádzaní, a to len na rukách rybára nad podložkou. Prosíme Vás, aby ste fotenie a následné vrátenie rýb do vody uskutočnili v čo najkratšom čase s maximálnou šetrnosťou. Je prísne zakázané pri fotení zdvíhať rybu mimo podložku , aby pri prípadnom vyšmyknutí z rúk neutrpela ujmu, taktiež je zakázané fotiť sa s rybou v stoji. V prípade, ak rybár poškodí, príp. usmrtí rybu (vzťahuje sa aj na spadnutie ryby) je povinný si ju odkúpiť.
-Z dôvodu zlej manipulácie s rybami je prísne zakázané nadmerné užívanie alkoholu a omamných látok. Pri takomto podozrení je prevádzkovateľ oprávnený lov okamžite ukončiť a osobu vykázať z areálu.
-Ak rybár uloví vážne poranenú rybu je povinný ju ihneď nahlásiť a ukázať prevádzkovateľovi.
-Z dôvodu ochrany rýb je rybolov pre deti do 18 rokov povolený iba v sprievode dospelej loviacej osoby so zakúpenou povolenkou, ktorá s ním bude počas celého pobytu v areáli. Prívlač je možná pre osoby staršie ako 15 rokov.

OSTATNÉ PODMIENKY:

-V záujme ochrany rýb sú na rybolov púšťané iba rybársky spôsobilé osoby s potrebným rybárskym vybavením, ktoré má prevádzkovateľ právo vopred skontrolovať.

-Vjazd vozidlom na trávu medzi cestou a jazerom je prísne zakázaný.
-Každý návštevník je povinný sa pri vstupe do areálu zaregistrovať spolu s dokladom totožnosti, príp. s vernostnou kartou
-Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zakázať vstup do svojho areálu akýmkoľvek osobám a to aj bez udania dôvodu.
-Vstup so psom a iným zvieraťom je zakázaný.
-PRED ODCHODOM Z AREÁLU JE KAŽDÝ RYBÁR POVINNÝ PO SEBE POZBIERAŤ VŠETKY ODPADKY, VRÁTANE OHORKOV Z CIGARIET !!!
-Každý návštevník vstupuje do areálu a jedná v ňom na vlastnú zodpovednosť. Prevádzkovateľ nezodpovedá za žiadne škody a ujmy, ktoré vzniknú návštevníkovi počas jeho pobytu v areáli.
-Pri každom odchode z areálu je zákazník povinný bez vyzvania pristaviť auto ku kontrole. V prípade, ak zákazník odkupuje ulovenú rybu, je povinný ju bezprostredne po zastavení auta ku kontrole nahlásiť. Ak bude mať u seba rybu, kt. nebola nahlásená a zaplatená, bude to považované za krádež a bude privolaná polícia SR. 
-V areáli platí zákaz kúpania, člnkovania, kladenia ohnísk a akéhokoľvek rušivého správania. Grilovanie je možné len v grile na nožičkách, aby sa nezničila tráva pod grilom. 
- Chytajúci je povinný nechať vozidlo zaparkované na ľavej strane betónovej cesty popri lovnom mieste. 
-Z dôvodu zachovania bezpečnosti, komfortu a kľudu rybárov sú návštevy v areáli zakázané, doprovodná osoba musí prísť s rybárom hneď pri jeho vstupe, dodatočne nebude vpustená.

NOČNÝ RYBOLOV:
-povinná výbava: osvetlenie lovného miesta, podložka/vanička, podberák, antiseptický sprej
-od 19:00 do 07:00 je v areáli nočný kľud, počas ktorého nie je možné areál opustiť (okrem "emergency" prípadov). 
NÁSTUP NA 24 HODINOVÝ /NOČNÝ/ RYBOLOV JE BUĎ HNEĎ RÁNO - 7:00 ALEBO TESNE PRED ZATVORENÍM AREÁLU - 18:30 - 19:00.

UBYTOVANIE V CHATKÁCH:
-V chatkách platí zákaz usporiadania party / osláv a nadmernej konzumácie alkoholu, príp. omamných látok. Minimálny vek ubytovaných je 18 rokov (neplatí pre rodiny s deťmi). Všetky chatky sú nefajčiarske, pobyt so zvieraťom nie je povolený. V chatkách je prísne zakázaný pobyt pre viac ľudí ako je uvedené (tj. chata 1 - maximálne 3 osoby, chata 2 a ekochata maximálne 4 osoby). 


OZNAM PRE OBČANOV UKRAJINSKEJ, SRBSKEJ A RUMUNSKEJ NÁRODNOSTI: 
Vzhľadom na problematické správanie a zvýšené množstvo sťažností na občanov vyššie uvedených národnosti - nedodržiavanie podmienok areálu, nadmernú konzumáciu alkoholu počas pobytu v areáli, obťažovanie iných návštevníkov, krádeže rýb, ničenie rýb, podsekávanie rýb a lov na niekoľko trojháčikov naraz, zanechávanie neporiadku / vypálenej trávy, nesprávne zaobchádzanie s rybami (ktoré má za následok ich úhyn) oznamujeme, že
občanov ukrajinskej, srbskej a rumunskej národnosti
DO AREÁLU NEVPÚŠŤAME!!!

Toto neplatí pre občanov vyššie uvedených národností, ktorí sú DLHOROČNÝMI zákazníkmi nášho areálu
a zjednodušene povedané "oni vedia, ktorí to sú". Pre zvýšenie ochrany životného prostredia sme zaviedli separáciu odpadu. Zberné nádoby na separovaný aj ostatný odpad nájdete pri vstupe do areálu. Prosíme Vás, aby ste odpad triedili podľa nápisov na nádobách.

Zároveň si dovoľujeme upozorniť všetkých fajčiarov na povinnosť pozbierať po sebe všetky ohorky z cigariet!!!

Ďakujeme